lørdag, desember 02, 2023
 Gode resultat for Statsbygg i 2022OPNING Saemien Sijte på Snåsa var eitt av Statsbyggs ni nybygg som vart opna i fjor.

I 2022 forvalta Statsbygg eit samla areal på 2,84 mill. kvadratmeter, og investerte heile 1,2 mrd. koner i vedlikehald av dei. Samstundes opna Statsbygg ni nybygg i løpet av året.

– Året 2022 har vore eit spesielt år prega av uvisse og uro med krig i Ukraina og etterfølgande kraftig prisvekst på energi og mange andre av innsatsfaktorane våre. Det høge prisnivået utfordrar dei økonomiske rammene, spesielt i dei aller største byggeprosjekta våre. Statsbygg nådde likevel dei fleste måla sine i 2022 og kundeundersøkinga vår viser at Statsbygg har godt tilfredse kundar, seier administrerande direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg.
 
Årsrapporten for 2022 er no lagt fram for Kommunal- og distriktsdepartementet. Statsbygg forvalta ved utgangen av året eit samla areal på 2,84 mill. kvadratmeter eigedom, og leigeinntektene utgjorde 5,8 mrd. kroner.
 
Statsbygg investerte 8,3 mrd. kroner i byggeprosjekta sine. Gjennom året var 34 prosjekt under planlegging og 39 prosjekt under bygging, medan ni blei opna.
 
Statsbygg selde eigne eigedommar med ein gevinst på 392 mill. kroner i fjor. I tillegg hadde Statsbygg i oppdrag å selje andre eigedomar på vegner av staten, blant anna på Adamstuen i Oslo. Desse sala gav staten ei inntekt på nærare 1,9 mrd. kroner i 2022.
 
– Eit av Statsbyggs samfunnsoppdrag er å vareta den verdien statens eigedomar representerer. Vi gjennomførte vedlikehald for over av 1,2 mrd. kroner i fjor. Vi jobbar systematisk med tilstandsanalysar for å avdekke behov for vedlikehaldsarbeid, og det er gledeleg å kunne rapportere at bygningane våre gjennomgåande er godt heldt ved like, seier Nikolaisen.
 
I forbindelse med årsrapporten legg Statsbygg òg fram sin første berekraftsrapport, som samlar resultat innan klima og miljø, sosiale forhold og styring og økonomi.
 
Frå Stavanger til Antarktis
 
Statsbygg har i 2022 hatt mange viktige oppdrag i planleggingsfase. Nokre av desse er konseptvalutredningar for Troll forskingsstasjon i Antarktis, Høgskolen i Innlandet og Stavanger tinghus. Statsbygg har òg hjelpt i ei rekke statlege etatar med leige av lokale i den private marknaden, noko som har ført til at staten vil spare 300 mill. kroner over ein kontraktsperiode på ti år.
 
I årsrapporten kjem det òg fram at Statsbygg målretta jobbar med tiltak mot useriøse aktørar i bransjen. Krav blir stilt til blant anna faglærde, lærlingar og faste tilsettingar, og det blei gjennomført systematiske kontrollar for å sikre etterleving av krava.
 
2022 fortsette Statsbyggs effektivisering av eigedomsforvaltninga seie. Forvaltningsarealet per driftsårsverk var det høgaste dei siste fem åra med 10 660 kvadratmeter per årsverk, og driftskostnadene var dei lågaste i same periode med 72,2 kroner per kvadratmeter. Energibruken per kvadratmeter var òg blant dei lågaste med eit forbruk på 190 kWh per kvadratmeter.

 
SaemienSitje.jpg

Delte Statsbyggs studentpris i Bergen

Mastergradsstudentane Kristine Matland og Njål Thunold Hatteberg delte Statsbyggs studentpris for interiørarkitektur ved Universitetet i Bergen. ... les mer

Veidekke: Konsernets miljøpris for 2023 til Veidekke Prefab

Veidekkes skandinaviske miljøpris for 2023 tildeles Veidekke Prefab AS, som har utviklet nye betongelementløsninger med betydelig lavere ... les merSkanska blir entreprenør på C-blokken

Statsbygg og Skanska har undertegnet samspillkontrakt for forprosjektet av C-blokken i Regjeringskvartalet.

... les mer
Markerte ferdigstillelse av Logistikkbygget ved Det kongelige slott

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon var imponert over det nye Logistikkbygget da ferdigstillelsen ble markert i dag. Bygningen er den første som ... les merRekordhøy bevilgning til bygging

Regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett å bevilge 13,97 milliarder kroner til statlige byggeprosjekter i 2024. Det er 1,24 milliarder kroner mer ... les mer

Regjeringen styrker arbeidet med energieffektivisering

Mer kraft, mer nett og mer effektiv bruk av krafta vår er vesentlig for at vi skal nå målet om å bli et lavutslippssamfunn i 2050. For at vi skal ... les mer


Grønt lys for Tønsberg tinghus

Regjeringen har nå formelt besluttet at nybygg for Tønsberg tinghus skal bygges. Her samles de tre rettslokalene Vestfold tingrett har i dag, ... les mer

Konkurranse om minnested i Regjeringskvartalet

Et permanent minnested etter 22. juli-terroren skal være en del av det nye regjeringskvartalet i Oslo. Nå inviteres kunstnere, designere og ... les mer


Når Veidekke flytter inn i 2024 skal de kunne slå seg på brystet og si "Vi nådde målene!"

Veidekkes nye hovedkontor blir banebrytende: – Dette er første gang i verden at knust betong fra et riveprosjekt erstatter 100 prosent av ... les mer

Imponerende løsninger fra Statsbyggs Summer Interns

Hvordan ville du startet byggenæringen på nytt? Det er en av fire utfordringer Statsbygg ga årets Summer Interns – som resulterte i nye ... les mer


Byggavfall blir klimavennlig jord

Knust teglstein, kompost og biokull kan gi mye mer miljøvennlige jordblandinger, viser et nytt forskningsprosjekt i Statsbygg-regi. Det kan komme ... les mer

Grunnstenen på plass for Norsk havteknologisenter

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran la tirsdag ned grunnstenen for anlegget på Tyholt, som skal bidra til en bærekraftig utvikling av ... les mer

Ny direktør for Statsbyggs utenlandseiendommer
Grønt lys for NTNU Campussamling

Mange bruksområder for gammel betong
Intelligent belysning - 100% drevet av solenergi

Veidekke: Ny milliardkontrakt med Fornebubanen
Regjeringskvartal-innovasjon kan åpne slusene t...

Keisargave blomstrar til ambassadøren si glede
Staten bruker mindre areal

Trondheimskunstnar skal prege Norsk havteknolog...
Spaden i jorda for det nye 22. juli-senteret

Norconsult prosjekterte Årets skolebygg
Veidekke: Venter nedgang i det skandinaviske en...

Kunstig intelligens på tak og fasader
Norconsult inviterer til Bærekraftsuken 2023

Gode resultat for Statsbygg i 2022
Statsbygg bygger flomtunnel og sjøvannsenergifo...

Statsbygg lanseres innovasjonssamarbeidet ByggBOKS
Åpnet Europas største ombrukssentral

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
123movies