mandag, desember 11, 2023
 Staten sparer milliardar i kontorleigeStatlige etater kan spare store penger når de leiger lokale i den private merknaden fortel kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik og administrerande direktør Harald V. Nikolaisen.

Statsbygg er rådgivar for statlege verksemder når dei skal forhandle kontorlokale med private utleigarar. I reforhandlingane blir det lagt vekt på å finne kostnadseffektive og arealeffektive lokale. Samtidig blir det stilt krav til miljøvennlege løysingar som gir lågare energiforbruk, og dermed òg lågare energikostnader og redusert klimafotavtrykk pr. tilsett.
 
Sparte leigekostnader
 
– Eg er oppteken av at staten skal bruke fellesskapet sine pengar smart og effektivt, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik:
 
– Statsbygg har gjort ein solid jobb med å reforhandle leigekontraktane dei siste åra. Allereie sparar vi mykje pengar. I åra framover skal stadig nye kontraktar forhandlast om, og det er eit stort potensiale for innsparingar – noko som gagnar både fellesskapet og dei som arbeidar i verksemdene som får nye lokalar.
 
I 2022 blei det reforhandla 13 leigekontraktar frå Grimstad i sør til Hammerfest i nord. 1870 statstilsette har fått nye arbeidsplassar i moderne lokale. Reforhandlingane gav ein reduksjon av leigekostnadene på 37,7 millionar kroner samanlikna med tidlegare. Det er eit kostnadskutt på 33 % pr. tilsett. Reknast leiga i noverdi under heile leigeperioden er innsparinga på kontraktane heile 306 millionar kroner over 10 år.
 
Databasen Statens lokale blei oppretta i 2018. Den gav staten ei heilskapleg oversikt over både eigde og leigde lokale, og nye moglegheiter til å samanlikne og analysere forskjellige verksemder sine bruk av areal.
 
Reknast noverdi av alle kontraktar som er inngått i perioden 2018 – 2022, har Statsbyggs rådgiving bidrege til å redusere leigekostnadene for statlege verksemder med heile 2,1 milliardar kroner.

Spart areal og energikostnader
 
–  Hovudårsaka til dei reduserte leigekostnadene, er arealeffektivisering. Dei 13 leigekontraktane som blei reforhandla i 2022 representerte ei samla arealeffektivisering på 24 000 kvadratmeter BTA, fortel administrerande direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg .
 
Mindre areal reduserte samtidig energikostnadene med 2,6 millionar kroner. Det betyr ein reduksjon av klimafotavtrykket pr. tilsett målt i kg/CO2 på heile 68 %.
8 300 statstilsette har sidan 2018 flytta inn i nye lokale med Statsbygg som rådgivar, det har ført til ein total reduksjon i arealbruken på 119 805 kvadratmeter som svarer til nesten 1000 gjennomsnittlege einebustadar i Noreg.
 
Statsbygg sine rådgivingstenester
 
Statsbygg jobbar for tida med 58 prosjekt der statlege etatar leitar etter nye lokale hos private utleigarar. Statsbygg hjelper med å definere etatane sine behov og krav. Når det er beskrive, hjelper Statsbygg til med marknadssøk, tilbodsevaluering, kontraktsforhandling og oppfølging av kontraktsvilkåra. Statsbygg kan òg hjelpe med brukarprosessar og endringsleiing i forbindelse med flytting og val av moderne arbeidsplassløysingar.
 
På nettstaden statensinnleie.no blir det lagt ut søk etter leigelokale for statlege verksemder i heile landet og kommuniserer med tilbydarar i marknaden.

 
ministerGjelsvigOgHarald-e1.jpg

D-blokka har nådd høgda si

Det nye regjeringskvartalet reiser seg i Oslo sentrum, og D-blokka har no vakse seg til full størrelse.

... les mer
Statsbygg har laget Samspillsboka

Samspill er avgjørende for å lykkes med store og komplekse byggeprosjekter. Nå har Statsbygg foredlet samspillsmodellen sin og standardisert den i ... les merDelte Statsbyggs studentpris i Bergen

Mastergradsstudentane Kristine Matland og Njål Thunold Hatteberg delte Statsbyggs studentpris for interiørarkitektur ved Universitetet i Bergen. ... les mer

Veidekke: Konsernets miljøpris for 2023 til Veidekke Prefab

Veidekkes skandinaviske miljøpris for 2023 tildeles Veidekke Prefab AS, som har utviklet nye betongelementløsninger med betydelig lavere ... les merSkanska blir entreprenør på C-blokken

Statsbygg og Skanska har undertegnet samspillkontrakt for forprosjektet av C-blokken i Regjeringskvartalet.

... les mer
Markerte ferdigstillelse av Logistikkbygget ved Det kongelige slott

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon var imponert over det nye Logistikkbygget da ferdigstillelsen ble markert i dag. Bygningen er den første som ... les mer


Rekordhøy bevilgning til bygging

Regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett å bevilge 13,97 milliarder kroner til statlige byggeprosjekter i 2024. Det er 1,24 milliarder kroner mer ... les mer

Regjeringen styrker arbeidet med energieffektivisering

Mer kraft, mer nett og mer effektiv bruk av krafta vår er vesentlig for at vi skal nå målet om å bli et lavutslippssamfunn i 2050. For at vi skal ... les mer


Grønt lys for Tønsberg tinghus

Regjeringen har nå formelt besluttet at nybygg for Tønsberg tinghus skal bygges. Her samles de tre rettslokalene Vestfold tingrett har i dag, ... les mer

Konkurranse om minnested i Regjeringskvartalet

Et permanent minnested etter 22. juli-terroren skal være en del av det nye regjeringskvartalet i Oslo. Nå inviteres kunstnere, designere og ... les mer


Når Veidekke flytter inn i 2024 skal de kunne slå seg på brystet og si "Vi nådde målene!"

Veidekkes nye hovedkontor blir banebrytende: – Dette er første gang i verden at knust betong fra et riveprosjekt erstatter 100 prosent av ... les mer

Imponerende løsninger fra Statsbyggs Summer Interns

Hvordan ville du startet byggenæringen på nytt? Det er en av fire utfordringer Statsbygg ga årets Summer Interns – som resulterte i nye ... les mer

Byggavfall blir klimavennlig jord
Grunnstenen på plass for Norsk havteknologisenter

Ny direktør for Statsbyggs utenlandseiendommer
Grønt lys for NTNU Campussamling

Mange bruksområder for gammel betong
Intelligent belysning - 100% drevet av solenergi

Veidekke: Ny milliardkontrakt med Fornebubanen
Regjeringskvartal-innovasjon kan åpne slusene t...

Keisargave blomstrar til ambassadøren si glede
Staten bruker mindre areal

Trondheimskunstnar skal prege Norsk havteknolog...
Spaden i jorda for det nye 22. juli-senteret

Norconsult prosjekterte Årets skolebygg
Veidekke: Venter nedgang i det skandinaviske en...

Kunstig intelligens på tak og fasader
Norconsult inviterer til Bærekraftsuken 2023

Gode resultat for Statsbygg i 2022
Statsbygg bygger flomtunnel og sjøvannsenergifo...

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges